Bal Zmartwychwstania

Wieczernik 2018

Regulamin

BAL ZMARTWYCHWSTANIA 2018

Nie lękajcie się – ja jestem

Regulamin imprezy oraz sprzedaży biletów

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) ma zastosowanie do wydarzenia pod nazwą “Bal Zmartwychwstania” (dalej „Impreza”) realizowanego w sali przy ulicy Świętojańskiej 1 w Rumi, dnia 14 kwietnia 2018 roku.
 2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku z siedzibą w Gdyni, ul. Bpa Jana Bernarda Szlagi 3, 81-506 Gdynia, NIP 5862312792 Regon 366083399, wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000652731.
 3. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi miejsce siedzące przy stole, poczęstunek w wymiarze: kolacja na ciepło, przekąski zimne, zimne i ciepłe napoje, ciasta oraz obsługę DJa, wodzireja, obsługę stołu, prowadzenie imprezy tanecznej.
 4. Uczestnikami Balu Zmartwychwstania mogą być osoby pełnoletnie, które uzyskają imienne zaproszenie zgodnie Regulaminem.
 5. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.balzmartwychwstania.pl
 6. Rejestracja w formularzu umieszczonym na stronie internetowej www.balzmartwychwstania.pl równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Osoba rejestrująca uczestników zobowiązana jest podać imiona i nazwiska uczestników Balu Zmartwychwstania oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 8. Jednorazowo można zarejestrować maksymalnie 4 uczestników.
 9. Na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie przesłana automatyczna wiadomość z potwierdzeniem zapisu  
 10. W ciągu 48 godzin od rejestracji na wskazany adres poczty elektronicznej zostanie przesłana szczegółowa instrukcja dalszego postępowania spójna z Regulaminem, zawierająca informacje o sposobie płatności.
 11. Jeśli uczestnik nie otrzyma od organizatora żadnej wiadomości w ciągu 48 godzin (również do folderu SPAM) proszony jest o kontakt przez info@balzmartwychwstania.pl
 12. Zaproszenie jest dostarczane na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
 13. Zaproszenie uprawnia osobę wskazaną na nim z imienia i nazwiska do udziału w Balu Zmartwychwstania we wskazanym dniu, o oznaczonej godzinie, we wskazanym miejscu.
 14. Jedno zaproszenie uprawnia do udziału w Imprezie jedną osobę.
 15. Uczestnicy będą poproszeni przy wejściu o okazanie zaproszenia wydrukowanego lub w formie elektronicznej na posiadanym urządzeniu.
 16. Koszt wydania Zaproszenia na imprezę jest uzależniony od terminu zarejestrowania Uczestnika w formularzu dostępnym na stronie www.balzmartwychwstania.pl oraz dostępności zaproszeń w danej puli.
 17. Dostępne zaproszenia z podziałem na termin rejestracji i ilość biletów w puli:
  a)    4-18 marca               – 95zł/os. – pula 25 zaproszeń
  b)    19 marca- 6 kwietnia    – 110zł/os – pula 40 zaproszeń
  c)    7-13 kwietnia                – 125zł/os. – pula 35 zaproszeń
 18. Organizator umieści na stronie internetowej www.balzmartwychwstania.pl informację o aktualnym koszcie wydania Zaproszenia
 19. Opłaty należy dokonać na numer konta organizatora: 32 1140 2004 0000 3802 7744 1317
 20.  Organizator przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej dane do przelewu, w tym tytuł przelewu w terminie 48 godzin od daty rejestracji.
 21.  Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni od daty rejestracji w formularzu dostępnym na www.balzmartwychwstania.pl
 22.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez podania przyczyn.
 23. W przypadku odwołania Imprezy Organizator zwróci uiszczoną opłatę na numer konta z którego wpłata została dokonana.
 24. Uczestnicy nie będą mieli żadnych podstaw do dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, na Imprezę, która została odwołana.
 25. Poza przypadkiem określonym w pkt. 20 posiadacz zaproszenia nie może żądać zwrotu uiszczonej opłaty.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do:  odmówienia wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, których dane znajdują się w bazie informacji Policji, nie posiadającym dokumentu tożsamości, znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały a także wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie Imprez masowych, zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,  zażądania (w uzasadnionych wypadkach) opuszczenia terenu Imprezy przez posiadacza biletu i zastosowania w tym celu stosownych środków, zamiany miejsca posiadaczowi biletu z przyczyn technicznych lub ze względów bezpieczeństwa, uniemożliwiających widzowi udział w Imprezie z danego miejsca.
 27. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, które nawet nie przekraczając dopuszczalnych norm, mogą powodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej w tym zakresie na własne ryzyko.
 28. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się.
 29. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 30. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
 31. Przebieg imprezy może być utrwalany przez Organizatora poprzez rejestrację dźwięku lub obrazu oraz transmitowany i retransmitowany. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych sezonach wykonywania Imprezy, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakichkolwiek kwot.
 32. Zabronione jest zażywanie i wnoszenie na teren Imprezy alkoholu oraz innych napojów w butelkach szklanych, pojemnikach plastikowych, metalowych lub puszkach, jak również środków odurzających i substancji psychotropowych.
 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poziom artystycznego wykonania występu przez artystę. Posiadacz biletu powinien zapoznać się z rodzajem wydarzenia prezentowanego przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu.
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią: nieobecność lub niedyspozycja artysty, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, działania wojenne, zarządzenia władz państwowych lub samorządowych uniemożliwiające przeprowadzenie imprezy (ogłoszenie żałoby narodowej).
 35. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie imprezy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i za potwierdzoną zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
 36. Dzieci do lat 3 mogą być wpuszczane na teren Imprezy na podstawie biletu osoby dorosłej. W takim przypadku dziecku nie przysługuje osobne miejsce siedzące. Weryfikacja wieku odbywa się podczas zakupu biletu oraz przy wpuszczaniu na salę. Dokument potwierdzający, że dziecko nie skończyło jeszcze trzech lat należy okazać na każde wezwanie wolontariusza Balu Zmartwychwstania, Organizator podkreśla, iż głośne dźwięki są szczególnie szkodliwe dla dzieci, a osoby wprowadzające dzieci na Imprezę czynią to na wyłącznie własną odpowiedzialność w zakresie konsekwencji narażenia dzieci na głośne dźwięki.
 37. Wszelkie zapytania i reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres e-mail info@balzmartwychwstania.pl.
 38. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.balzmartwychwstania.pl oraz na sali podczas Imprezy.